Algemene voorwaarden

Welkom bij Podotherapie Praktijk Holthuis. Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door Podotherapie Praktijk Holthuis ontstaat er een zogenaamde ‘ behandelovereenkomst’. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podotherapie Praktijk Holthuis te vergoeden voor haar geleverde diensten.

Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering en betalings voorwaarden

  • Facturering gebeurt rechtstreeks aan de patiënt direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin of contant voldoen.
  • Mocht het om een bepaalde reden niet lukken om het factuur te voldoen bij het ophalen van de middelen, dan kan dit ook middels overschrijving. Bij betaling via overschrijving hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen ook indien de zorgverzekeraar dan nog niet aan u heeft vergoed. Wij behouden ons het recht voor om wanneer u in gebreke van betaling blijft incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een incassobureau in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.
  • U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering.
  • Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
  • De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.
  • U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.
  • Omdat Podotherapie Praktijk Holthuis er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden, betekent te laat komen dat deze tijd van uw onderzoekstijd af gaat en er dus minder tijd aan u besteed kan worden. Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent zodat we op tijd kunnen beginnen.
  • Mochten er klachten zijn dan dient u deze met de behandelende podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht.Uw podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 3 maanden vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Garantie

Uw podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 3 maanden vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.